Tag: chủ đầu tư

Nhà ở xã hội không bán được vì thiếu cơ chế

Việc không cho phép chuyển nhượng nhà ở xã hội được giải thích là để hỗ trợ của Nhà nước đến đúng mục tiêu. Đây cũng là điểm mà doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội băn khoăn nhất